"De contactpersoon is het loket en de wegwijzer bij klachten."

Contactpersonen zijn het aanspreekpunt voor klachten over de schoolsituatie, bijvoorbeeld over (cyber)pesten, intimidatie, roddels, discriminatie, agressie, een personeelslid dat grensoverschrijdend gedrag vertoont et cetera. Contactpersonen zijn aan de school verbonden. AMOS acht het van groot belang dat onze contactpersonen goed geëquipeerd hun werk kunnen doen. Startende contactpersonen krijgen de basistraining. Vervolgens onderhouden alle contactpersonen hun expertise door het verplicht volgen van de halfjaarlijkse scholingsbijeenkomsten bij AMOS. Tijdens deze bijeenkomsten worden zij op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen op hun terrein. Daarnaast is er ruimte voor intervisie en wordt veel aandacht aan casuïstiek besteed.

Voor meer informatie

Agnes Doek, projectleider AMOS Academie en beleidsadvieur HRM

agnes.doek@amosonderwijs.nl

Bijeenkomsten contactpersonen

Docent: Anke Visser ( School en veiligheid) of de klachten behandelaars van AMOS:
Doelgroep:contactpersonen en directies

Het thema van deze bijeenkomst is: klachten van ouders, klachten over ouders. Tijdens deze bijeenkomst staat de omgang door de school met ouders centraal. De contactpersoon en schoolleider werken aan de hand van waargebeurde situaties samen om klachten van ouders in goede banen te leiden en om constructief op te treden bij klachten van collega's over oudergedrag:

 • Ouders met hoge eisen
 • Ouders met kort lontjes
 • Queen mums
 • Ouders die je nooit ziet
 • Vragen die aan de orde komen:

School en ouders, hoe maak je er iets van?

 • Wat doe je als er klachten zijn?
 • Klachten van ouders over de school. Klachten vanuit de school over ouders.

Doelgroep

De aanwezigheid van de contactpersonen is verplicht. Deze verplichting geldt omdat het van cruciaal belang is dat alle contactpersonen regelmatig hun deskundigheid op peil houden door middel van scholing. De contactpersoon dient goed op de hoogte te zijn van zijn taken en verantwoordelijkheden en de rol die men heeft in de school jegens leerlingen, collega’s, management en ouders. In de procedure van klachten is het van essentieel belang dat eenieder de juiste positie inneemt. Alle contactpersonen en hun directeuren ontvangen persoonlijk een uitnodiging om deel te nemen aan de bijeenkomst(en).

Achtergrond leerkring

AMOS hanteert een klachtenregeling voor een veilig schoolklimaat. In elke schoolgids wordt informatie over de klachtenregeling vermeld. De klachtenregeling kent een belangrijke taak bij de opvang en de begeleiding van de klager toe aan de contactpersonen en de externe vertrouwenspersonen.

De contactpersoon is aanspreekpunt voor klachten over de schoolsituatie: bijvoorbeeld over (cyber) pesten, intimidatie, roddels, discriminatie, agressie, een personeelslid dat grensoverschrijdend gedrag vertoont etc.

De titel contactpersoon is voorbehouden aan een personeelslid dat uitvoering geeft aan klachtbehandeling in het kader van de Kwaliteitswet/ het klachtrecht.

AMOS heeft ook twee externe vertrouwenspersonen. Zij gaan met de melder of klager na of een gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij het bevoegd gezag of de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk van het bestuur en hebben een geheimhoudingsplicht.

De contactpersoon is het loket en de wegwijzer bij klachten. Achter deze korte omschrijving gaan de volgende activiteiten schuil:

 • Eerste opvang klager.
 • Luisteren naar de klager.
 • Het probleem in kaart brengen.
 • De klacht noteren.
 • Vragen wat de klager tot nu toe heeft ondernomen om de klacht weg te nemen.
 • Vragen wat de klager wenst.
 • Overzicht geven van mogelijke vervolgstappen (intern/ extern).
 • Klager adviseren bij het maken van een keuze.
 • Klager in contact brengen met de gekozen functionaris en vergezellen eventueel bij het eerste gesprek.
 • Klacht en vervolgstap(pen) registeren.
 • Registratie overleggen aan externe vertrouwenspersoon.
 • Vinger aan de pols houden.
 • Informeren schoolbestuur over signalen als een concrete klacht uitblijft.

Documenten

Verslagen van de bijeenkomsten van interne contactpersonen zijn op te vragen bij de contactpersoon van de leerkring: Agnes Doek.