HGW

Handelingsgericht werken

Er is veel belangstelling voor Handelingsgericht werken (HGW). Maar wat is het precies? Hoe kunnen we handelingsgericht werken? Wat betekent het concreet voor het onderwijs en de begeleiding van leerlingen en de samenwerking met elkaar? HGW gaat over omgaan met verschillen. Het is een werkwijze die de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle leerlingen beoogt te verbeteren.

Het maakt adaptief onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding concreet. De volgende uitgangspunten zijn daarbij essentieel:

  • De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal: Wat hebben zij nodig om bepaalde onderwijsdoelen te behalen? Het gaat om afstemming en wisselwerking tussen deze leerling, deze groep, deze leerkracht, deze school en deze ouders.
  • Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en externe begeleiders is noodzakelijk om passend onderwijs te kunnen realiseren.
  • Het schoolteam formuleert lange- en korte termijndoelen voor het leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle leerlingen en evalueert deze in een cyclus van planmatig handelen. Het groepsplan staat hierbij centraal.
  • De onderwijs- en begeleidingsroute verloopt systematisch, in stappen en transparant. Het is eenieder duidelijk hoe de school wil werken en waarom.
  • Dit boek is bedoeld voor leerkrachten, interne begeleiders en leidinggevenden in het regulier en speciaal (basis)onderwijs. Het is tevens interessant voor ambulant begeleiders, remedial teachers en andere leer- en gedragsspecialisten.

Titel: Handelingsgericht werken - een handreiking voor het schoolteam
Auteurs: Noëlle Pameijer; Tanja van Beukering; Sonja de Lange
Uitgever: Acco