Algemeen

Kenniscentrum Begrijpend Lezen

Elementen in het begrijpend leesproces

Volgens de huidige inzichten is begrijpend lezen een complex cognitief proces, waarbij een lezer continu schakelt tussen informatie in de tekst en zijn of haar eigen kennis. Tijdens dat proces wordt een mentale representatie of voorstelling van de tekst (in de literatuur bekend als ‘situation model’) opgebouwd, waarin die tekstuele informatie en eerder aanwezige kennis geïntegreerd zijn.

De vaardigheid in begrijpend lezen steunt op een aantal onderliggende vaardigheden en kennisaspecten, zoals vlot technisch kunnen lezen, beschikken over een voldoende woordenschat en ‘kennis van de wereld’ en het kunnen monitoren en sturen van het eigen leesproces. Het is echter niet zo dat beheersing van deze onderliggende vaardigheden ‘automatisch’ leidt tot begrip van allerlei teksten. Onderwijs in begrijpend lezen is dan ook iets anders dan een combinatie van technisch leesonderwijs, woordenschattraining en het aanleren van leesstrategieën. Bij effectief begrijpendleesonderwijs staat het samen lezen en bespreken van teksten centraal. In interactie met een docent of andere lezers over een tekst ontwikkelen leerlingen de gewenste actieve leeshouding en hun monitorvaardigheden. Tegelijkertijd vindt via het lezen en bespreken van teksten uitbreiding van de taalvaardigheid en algemene kennisopbouw plaats. Zo ontstaat een cyclus waarbij leerlingen steeds langere en complexere teksten aankunnen en deze teksten ook op een steeds hoger niveau kunnen verwerken.

Het Kenniscentrum Begrijpend Lezen is een initiatief van de CED-Groep in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijksuniversiteit Leiden.

Klik hier om naar de website te gaan.